Mere om ydelserne

Som ny kunde hos os får I 50% rabat den første måned. Tilbuddet gælder indtil 31. august 2020

Nedenfor kan I se hvad som blandt andet følger med i vores ydelser når vi håndterer ejendomsadministration på jeres vegne.

Opkrævninger
 • Opkrævning af leje og andre betalinger
 • Udsendelse af påkrav (påkravsgebyr tilfalder administrator)
 • Orienterer ejer om restancer efter aftale mellem ejer og administrator
 • Ophævelse af boliglejemål ved manglende betaling med mindre andet er aftalt
 • Oversender restancer til inkasso efter forudgående overholdelse af inkassolovens § 10
Lejereguleringer
 • Beregning og evt. varsling af omkostningsbestemt leje én gang årligt, sædvanligvis i september måned
 • Hvis en beregning af omkostningsbestemte leje i september måned ikke giver anledning til varsling af omkostningsbestemt leje, foretages i stedet varsling af øgede hensættelser til vedligeholdelse, beboelsesprocent m.v.
 • Beregning og varsling af regulering i ejendommens skatter og afgifter inden udgangen af maj med tilbagevirkende kraft fra 1. januar samme år
 • Beregning og opkrævning af aftalte lejestigninger
 • Kontrol med frister for varsling af lejeforhøjelse efter ”det lejedes værdi” og varsling efter aftale med udlejer
Forbrugsregnskaber og lignende
 • En gang årligt oversendes nødvendige oplysninger til målerfirma, der for ejers regning udarbejder regnskab
 • Forbrugsregnskab udsendes til lejere, og der foretages tilbage- eller efterbetaling
 • Antennebudget og evt. varsling én gang årligt (den lovlige administrationsudgift hertil tilkommer administrator)
 • Regulering af a/c beløb
 • Bestilling af måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger
Betalinger
 • Alle faste betalinger afregnes efter fornøden kontrol
 • Andre betalinger; herunder reparationsudgifter o.lign., afregnes efter at være behørigt attesterede af ejer, vicevært, eller hvem der i øvrigt måtte være bemyndiget hertil
Lejerskifte
 • Modtagelse og bekræftelse af opsigelser samt orientering herom til eje
 • Indkaldelse til flyttesyn, der foretages af vicevært, eller af den ejer i øvrigt udpeger dertil
 • Foreløbig og endelig afregning overfor fraflytter
Ejendommens ansatte
 • Udbetaling af løn til fuldtidsansatte og én deltidsansat ved ejendommens drift. Ejer betaler gebyr til MultiData eller lignende
 • En gang årligt foretages lønregulering efter nærmere aftale med ejer
 • Indberetning til skattevæsen, ATP og eventuelle andre pligtige indberetninger
Beboerkontakt
 • Modtagelse af henvendelser fra lejere i det omfang disse ikke skal rettes til vicevært / varmemester
 • Behandling af henvendelser vedrørende lejlighedernes konto for indvendig vedligeholdelse
 • Behandling af klager fra lejere og over lejere
 • Løbende kontakt med beboerrepræsentation
 • Deltagelse i ét årligt beboermøde
Bogføring
 • Daglig bogføring af ind- og udbetalinger
 • Opbevaring af bilag i 5 år
 • Regnskabsaflæggelse m.v.
 • Månedlig restanceliste til ejer
 • Drifts- og statusoversigt hvert kvartal til ejer
 • Regnskab og pligtige meddelelser vedrørende vedligeholdelseskonti
 • Udskrift og afstemning af samtlige konti til ejendommens revisor med henblik på udarbejdelse af årsregnskab
Styring af tilsyn med ejendommen, ordinær vedligeholdelse m.v.
 • Håndværkstilkald i det omfang ydelsen ikke ligger hos vicevært / servicefirma
 • Abonnementsaftaler og forsikringer
 • Indgåelse af abonnementsaftaler som led  i ejendommens drift
 • Administrator har det fulde ansvar for, at ejendommen altid er forsikret i det omfang dette er muligt og ønsket af ejer. Flytning af forsikringer fra et selskab til et andet skal altid godkendes af ejer
 • Kontakt med myndigheder m.fl.
 • Lovpligtige indberetninger; herunder til Grundejernes Investeringsfond
 • Besvarelse af myndighedshenvendelser
 • Huslejenævns- og ankenævnssager vedrørende omkostningsbestemt leje i det omfang sagerne alene vedrører berettigelsen af budgetposter
 • Udlevering af nødvendige oplysninger til advokat i forbindelse med sager i fogedret og boligret
kontakt Ejendomsadministration

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe direkte til os på telefon 2614 0677.